ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ

ปรัชญา
ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน เป็นศูนย์กลางทางวิชาการที่ให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา และเยาวชนในเขตความรับผิดชอบ เพื่อการป้องกันยาเสพติด และโรคเอดส์

วิสัยทัศน์    
มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงาน โดยการประสานงานและส่งเสริมให้ภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดำเนินงาน  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

พันธกิจ     
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในสถาบันฯ และพื้นที่

ปณิธาน    
หัวใจในการทำงาน คือ การให้บริการด้านการป้องกัน