หน้าที่รับผิดชอบ

 
บริการให้ความรู้ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับยาเสพติดและโรคเอดส์
บริการวิชาการ แก่นักเรียน นักศึกษา ของสถาบันราชภัฏนครสวรรค์และเยาวชนในเขตรับผิดชอบของสถาบันฯ
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เรื่องเพศ และโรคเอดส์
จัดอบรมทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์
ตรวจปัสสาวะนักเรียนโรงเรียนสาธิต และนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับยาเสพติดและโรคเอดส์
จัดทำศูนย์ข้อมูลยาเสพติดและโรคเอดส์
บริการให้คำปรึกษาปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ และปัญหาโรคเอดส์แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิต และนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครสวรรค์
จัดทำวารสารเวชศึกษาป้องกัน