บุคลากร
 

1. นางจิตตยา       ไวทยกุล ผู้อำนวยการศูนย์เวชศึกษาป้องกัน
2. นางวไลพร        เมฆไตรรัตน์ รองผู้อำนวยการ
3. นางสาวนพรัตน์  จิตตะวณิช รองผู้อำนวยการ
4. นางสุชาดา       จันทร์ทอง กรรมการ
5. นายธนศักดิ์      พัฒนานุชาติ กรรมการ
6. นางลักขณา      สุขสุวรรณ กรรมการ
7. นายภานุพงษ์    คงจันทร์ กรรมการ
8. นางฐิตินันท์      ด้วงสุวรรณ กรรมการ
9. นายภาคสกร     รักกลัด  กรรมการ
10. ผศ.สุภาวดี       ศรีวรรธนะ กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิมรา    ทองแสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ