รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report)

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน

ปรัชญา          ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน เป็นศูนย์กลางทางวิชาการที่ให้บริการแก่
                       นักเรียน   นักศึกษา และเยาวชนในเขตความรับผิดชอบ เพื่อการ
                       ป้องกันยาเสพติด และโรคเอดส์
วิสัยทัศน์     มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจน
                      กระบวนการดำเนินงาน โดยการประสานงานและส่งเสริม
                     ให้ภาคีที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดำเนินงานป้องกัน
                     และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
พันธกิจ       สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
                     ทั้งในสถาบันฯ และพื้นที่
ปณิธาน       หัวใจในการทำงาน คือ การให้บริการด้านการป้องกัน
วัตถุประสงค์    เพื่อป้องกันยาเสพติด และโรคเอดส์ แก่นักเรียน นักศึกษา
                     และเยาวชนในสถานศึกษา

ดัชนีและเกณฑ์

  1. มีการกำหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน และวัตถุประสงค์
  2. มีการจัดทำแผนงานที่ครอบคลุมภารกิจของศูนย์ฯ
  3. มีการดำเนินงาน ตามแผนงานและติดตามผล

ผลการดำเนินงาน

  1. ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน ได้กำหนดปรัชญา และปณิธานไว้ในเอกสารวิธีปฏิบัติงานและติดไว้ในศูนย์ฯและแจ้งให้คณะกรรมการวิชาการของศูนย์เวชศึกษาป้องกันได้ทราบ
  2. ศูนย์เวชศึกษาป้องกันได้จัดทำแผนงาน 5 ปี (พ.ศ.2543-2549) และจัดส่งสำนักวางแผนและพัฒนาของสถาบันฯ
  3. ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน ได้มีการดำเนินงานตามแผนงาน และประเมินผล

สรุปผลการประเมินตนเอง

ดัชนี

ผลประเมิน

จุดอ่อน/แข็งและแนวทางดำเนินงานต่อ

1.

 

2.


3.

 

4

 

4

 
3.5

v    ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงาน(Work Procedure:WP    และรายละเอียดการปฏิบัติงาน(Work Instruction:WI)
v
    ได้จัดทำแผนงานระยะสั้นและระยะยาวเป็นแผนกลยุทธ 5 ปี และมีโครงการตามแผนงานนั้นๆ
v
มีการดำเนินงานตามแผนงานที่ตั้งไว้และมีการประเมินผลในการดำเนินงาน

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ดัชนี และเกณฑ์

  1. ปัจจัย เพื่อหนุนด้าน อาคาร สำนักงาน
  2. ปัจจัย เพื่อหนุนด้านห้องจัดนิทรรศการ/ห้องจัดแสดงอุปกรณ์และเอกสาร
  3. ปัจจัย เพื่อหนุนด้าน ระบบสารสนเทศ และแหล่งข้อมูล
  4. ปัจจัย เพื่อหนุนด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์

ผลการดำเนินงาน

            การจัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการให้ความรู้ เรื่อง ยาเสพติดและโรคเอดส์แก่ นักเรียน นักศึกษา เป็นกิจกรรมหลัก ที่ศูนย์เวชศึกษาป้องกันดำเนินการและประกอบกับในหลักสูตรระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี มีรายวิชา ยาเสพติด ในโปรแกรมวิชา สุขศึกษา และวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์

สรุปผลการประเมินตนเอง

ดัชนี

ผลประเมิน

จุดอ่อน/แข็งและแนวทางดำเนินงานต่อ

1.

 

 

2.


3.


4.

 

3

 

 

2


2


4

v มีห้องสำนักงาน ที่สะอาด สะดวก สำหรับการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลด้านรักษาความสะอาด อาคารและบริเวณทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน
v
ยังไม่มีห้องจัดนิทรรศการ และแสดงวัสดุอุปกรณ์ เอกสารโดยเฉพาะ
v
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ในการจัดทำศูนย์ข้อมูลด้านยาเสพติด และโรคเอดส์
v
มีสื่อทั้ง โปสเตอร์ เอกสาร วารสาร วีดิทัศน์ เทปเสียง ป้ายผ้า และสติกเกอร์ ด้านการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ ปริมาณมากพอสำหรับการเผยแพร่ แก่นักเรียน นักศึกษา

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต นักศึกษา
ดัชนีและเกณฑ์

  1.  การพัฒนานักศึกษาด้าน IQ
  2. การพัฒนานักศึกษาด้าน EQ และ MQ
  3.  การส่งเสริมกิจกรรมการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา

ผลการดำเนินงาน

                        ได้ดำเนินงานจัดการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ ทั้งในด้านความรู้ เจตคติ และการฝึกทักษะต่างๆ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ เจตคติ และทักษะที่ดีในการป้องกันตนเองและสังคมให้ปลอดจากยาเสพติดได้ โดยได้รับงบประมาณสนันสนุนทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน

สรุปผลการประเมินตนเอง

ดัชนี

ผลประเมิน

จุดอ่อน/แข็งและแนวทางดำเนินงานต่อ

1

 

 

 2.

 

 

 


3.

4

3.5

2

 4

1
3.5

4


3.5

4
3.5
1
4
 

4
3.5
3.5

4


3.5

v มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
v
จัดส่งนักศึกษาแกนนำป้องกันโรคเอดส์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะชุมชนในการป้องกันเอดส์
v
มีห้องให้บริการคำปรึกษาปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ และปัญหาทางเพศแต่เป็นห้องขนาดเล็กมาก และขาดนักวิชาการสุขศึกษา/สาธารณสุข ที่จะนั่งประจำ ทำให้การให้คำปรึกษาไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากอาจารย์มีภารกิจการสอนมาก
v
มีการจัดอบรมทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด สำหรับนักเรียนสาธิต ระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี
v
จัดกิจกรรมปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด ในสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดโลก
v
มีการจัดเข้าค่ายทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด สำหรับนักศึกษาทุกคณะ ๆ ละ 1 รุ่น ณ อุทยานนกน้ำ บึงบอระเพ็ด
v
จัดแข่งขันประกวดวาดภาพต่อต้านยาเสพติด
v
จัดดนตรีต่อต้านยาเสพติด
v
จัดอบรมและพัฒนานักศึกษาเป็นผู้นำในการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์
v
จัดโต้วาทีในญัตติ “ฆ่าตัวตายเพื่อแก้ปัญหา ดีกว่าใช้ยาเสพติด”
v
พานักศึกษาไปร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับจังหวัดนครสวรรค์
v
จัดส่งนักศึกษาแกนนำป้องกันยาเสพติด ไปเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรม ค่าย “เพื่อนรักเพื่อน” ของ มทบ.31 นครสวรรค์
v
จัดส่งนักศึกษาแกนนำฯ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “เสริมสร้างสมรรถนะชุมชนในการป้องกันโรคเอดส์ จังหวัดนครสวรรค์” ของ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการสู่สังคม

ดัชนีและเกณฑ์

  1. นโยบาย
  2. แผนงาน/แผนกลยุทธ
  3. การถ่ายทอดแผนงาน/แผนกลยุทธศาสตร์
  4.  กิจกรรมและโครงการ

ผลการดำเนินงาน

  1.  ดำเนินงานจัดอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้ เพื่อการป้องกันโรคเอดส์และสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อการป้องกัน โดยจัดในเขตอำเภอเมือง อำเภอโกรกพระ อำเภอท่าตะโก อำเภอชุมแสง อำเภอลาดยาว และอำเภอบรรพตพิสัย
   จังหวัดนครสวรรค์
  2.  ให้บริการด้านวิทยากร แก่หน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะภาครัฐบาล
  3.   วิทยากรของศูนย์ฯ ได้รับเลือกเป็นวิทยากร ด้านการป้องกันโรคเอดส์ ของกรมสุขภาพจิต                           กระทรวงสาธารณสุข
  4.   บริการแจก/ให้ยืม เอกสาร สื่อวัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับยาเสพติดและโรคเอดส์

สรุปผลการประเมินตนเอง

ดัชนี

ผลประเมิน

จุดอ่อน/แข็งและแนวทางดำเนินงานต่อ

1.

2.

3.

4.

4

4

4

4

v มีนโยบายด้านการบริการวิชาการเข้าสู่สังคมที่ชัดเจน
v
มีหลักสูตรการอบรมแก่เยาวชน และท้องถิ่นที่ชัดเจน
v
มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่ทันต่อเหตุการณ์
v
มีการจัดทำโครงการ และดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ที่เป็น ขั้นตอน และมีการประเมินผลแต่ละโครงการ

องค์ประกอบที่ 6 การทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม

ดัชนีและเกณฑ์

  1.  นโยบาย
  2.  แผนงาน/แผนกลยุทธศาสตร์
  3.  กิจกรรมและโครงการ

ผลการดำเนินงาน

                ได้ดำเนินการเสริม และสอดแทรก กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในรูปแบบของการแสดงดนตรีต่อต้านยาเสพติด การจัดกิจกรรมวันเด็ก และในระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม พ.ศ.2544 ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนากับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในเรื่อง “สันติวิธีและการใช้มิติทางวัฒนธรรมเพื่อจัดการกับปัญหาความขัดแย้งและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ภาคเหนือ”

สรุปผลการประเมินตนเอง

ดัชนี

ผลประเมิน

จุดอ่อน/แข็งและแนวทางดำเนินงานต่อ

1.


2.


3.

3


2


4

v มีนโยบายต่อต้านยาเสพติด โดยใช้ดนตรี เพลง การประกวดวาดภาพ และกิจกรรมวันเด็ก
v
การดำเนินกิจกรรมด้านนี้ ยังทำได้ไม่มากนัก เนื่องจาก บุคลากร มีภาระงานสอนมาก
v
มีการทำโครงการและแผนปฏิบัติงานแต่ละโครงการ

องค์ประกอบที่ 7 บริหารและจัดการ

ดัชนีและเกณฑ์

  1.  มีนโยบายและระบบบริหาร
  2.  มีการนำนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ
  3.  มีการสื่อสารภายในองค์กร
  4.  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

  1.  ศูนย์ฯ มีนโยบาย และระบบบริหาร ที่กำหนดไว้แน่นอนและชัดเจน
  2.  มีการสื่อสารในกลุ่ม บุคลากรของศูนย์ฯ และประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการร่วมปฏิบัติงาน
  3.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสังคม มีส่วนร่วมในการนำแผนงานไปสู่ภาคปฏิบัติ

สรุปผลการประเมินตนเอง

ดัชนี

ผลประเมิน

จุดอ่อน/แข็งและแนวทางดำเนินงานต่อ

1.

2.

3.

 

4.

3.25

3.0

2.75

สพ

3.0


3.5

v มีนโยบาย และระบบบริหาร ที่ชัดเจน
v
มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย
v
มีการสื่อสารระหว่างบุคลากรของศูนย์ฯ โดยมีการประชุมในการดำเนินงาน และก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆแต่เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯในการจัดทำเอกสารต่างๆจึงทำให้มีความล่าช้าบ้าง
v
หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบันฯ มีส่วนร่วมและร่วมมือในการปฏิบัติงาน
v
บุคลากรในศูนย์มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

ดัชนีและเกณฑ์

  1.  มีการสรรหาแหล่งเงิน
  2.  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
  3.  มีการตรวจสอบงบประมาณ
  4.  มีการวิเคราะห์งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

  1.  ศูนย์ฯ มีแผนการสรรหาแหล่งเงินที่สนับสนุนด้านการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ จากหน่วยงานภายนอกและองค์กรเอกชน
  2.  ศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สรภ. และหน่วยงานเอกชน
  3. ศูนย์ฯ ได้จัดทำแผนงานการของบประมาณประจำปี
  4. มีการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่าย
  5. มีการวิเคราะห์งบประมาณ

สรุปผลการประเมินตนเอง

ดัชนี

ผลประเมิน

จุดอ่อน/แข็งและแนวทางดำเนินงานต่อ

1.


2.


3.


4.

3.5


3.0


2.0


2.0

 

v ศูนย์ฯ มีแหล่งสนับสนุนการเงิน คือ กองทุนพระปีเตอร์ส่วน NAS สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์
v
ศูนย์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจาก สำนักมาตรฐานการศึกษา กลุ่มพัฒนานักศึกษา สรภ.
v
ศูนย์ฯ มีการทำบัญชี การใช้จ่ายงบประมาณแบบธรรมดา ไม่เป็นระบบ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เลย
v
ไม่มีคณะกรรมการ ตรวจสอบงบประมาณที่เป็นระบบ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับ น้อย
v
มีการวิเคราะห์การใช้เงินแบบธรรมดา แต่ไม่เผยแพร่

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ

ดัชนีและเกณฑ์

  1.  มีนโยบายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
  2.  มีการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
  3.  มีการประกันคุณภาพ โดยองค์กรภายในและภายนอก
  4.  มีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร

ผลการดำเนินงาน

  1.  ศูนย์ฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
  2.  ศูนย์ฯ ได้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
  3.  ได้มีการตรวจสอบคุณภาพภายใน โดยสำนักมาตรฐานการศึกษา ของสถาบันฯ

สรุปผลการประเมินตนเอง

ดัชนี

ผลประเมิน

จุดอ่อน/แข็งและแนวทางดำเนินงานต่อ

1.


2.

 


3.


4.

2

4
2


2


3

v นโยบายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสถาบันฯไม่ชัดเจน ทำให้มีปัญหาในการดำเนินการ
v
ศูนย์ฯ ได้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพแต่ไม่เป็นรูปแบบที่ถูกต้อง เนื่องจากไม่มีรูปแบบที่ดี ให้เป็นตัวอย่าง และการจัดทำล่าช้าเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานของศูนย์ฯ
v
มีการประกันคุณภาพโดยองค์กรภายในและภายนอก แต่ยังไม่มีการทำงานที่เห็นผลงาน
v
ศูนย์ฯ มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในด้านกายภาพ เช่น ความสะอาดของสำนักงาน